REKLAM VEREN SÖZLEŞMESİ

A- TARAFLAR

İşbu sözleşme "Reklam Ağacı" - Karaca Grup Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. ile "Reklam Veren" arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
2. TANIMLAR
"Reklam Ağacı" : Karaca Grup Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
"Reklam Ağacı Kullanıcısı" : ReklamAgaci.com sitesine üye ola kişi/kurum
"Reklamveren" : "Reklam Ağacı"ndan reklam satın alan "Reklam Ağacı Kullanıcısı"
"Reklam Yayıncısı" : "Reklam Ağacı"nın yönettiği reklamları yayınlayan "Reklam Ağacı Kullanıcısı"


B- AKILLI MEYVELER PROGRAMI

"Reklam Ağacı" tarafından geliştirilen ve yönetilen Akıllı Meyveler Programı, reklam yayıncılarının "Reklam Veren" tarafından sağlanan reklam içeriklerini, kendilerine ait olan ve "Reklam Ağacı"na bildirdikleri web sitelerinde "Reklam Ağacı" kontrolünde yayınlamalarını ve sitelerinde yayınladıkları reklamlar doğrultusunda "Reklam Ağacı" tarafından belirlenen sistematik çerçevesinde tespit edilen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. Akıllı Meyveler Programı, "Reklamveren"lere "Reklam Ağacı"na havale, online kredi kartı veya PayPal ile yaptığı ödeme miktarı kadar "Reklam Ağacı"nın belirlediği fiyatlardan reklam satın alması hakkını kapsar. Akıllı Meyveler Programı, işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "Reklam Ağacı"nın yönetimi doğrultusunda yürütülür.


C- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme "Reklam Ağacı" tarafından geliştirilen ve yönetilen Akıllı Meyveler Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve Akıllı Meyveler Programı kapsamında "Reklam Ağacı" ve "ReklamVeren"in karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.


D. REKLAMVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. "ReklamVeren", yayına sokulacak reklam malzemelerinin Reklam Ağacı'nın belirlediği kurallara uygun olması gerektiğini, "Reklam Ağacı"nın yayınlanmak üzere yollanan reklam malzemelerini kontrol edip onay verme ya da vermeme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
Yollanan reklam malzemeleri aşağıda sıralanmış olan kriterlerden herhangi birine dahil ise, kampanya yayına alınmayacaktır.
    - Yetişkin içerik
    - Reçeteyle satılan ilaçlar
    - Silahlar
    - Terör, kumar, bahis
    - Tütün mamulleri ve sigara
    - Alkol ürünleri
    - Bağımlılık yaratan her türlü madde
    - Uygun olmayan dil (küfür, aşağılama)
    - Rakipleri ya da başka firmaları kötüleyen, haksız rekabete sebebiyet verebilecek içerik
    - Yasalarca suç sayılmış her türlü fiil / ürün / bilgi / belge..vb.
b. "ReklamVeren", Akıllı Meyveler Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da "Reklam Ağacı"nın Akıllı Meyveler Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya sekteye uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul ve taahhüt eder,
c. "ReklamVeren" kampanya yayına alınmadan önce ödemeyi peşin olarak yapacağını ve ödemesini sistemdeki üye hesabından takip edeceğini kabul ve beyan eder,
d. "ReklamVeren" Akıllı Meyveler Programını sekteye uğratacak hiçbir fiil içerisinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder,
e. "ReklamVeren", Akıllı Meyveler Programı'nda "Reklam Ağacı Kullanıcısı" olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik bilgilerinde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki Reklam Ağacı Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder,
f. "ReklamVeren", bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini, işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Reklam Ağacı" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Reklam Ağacı"nın maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Akıllı Meyveler Programı, "Reklamveren" için işleyiş;
"Reklamveren", Akıllı Meyveler Programına dahil olmak üzere ReklamAgaci.com websitesinden üye olur. "Reklamveren" yürütmek istediği reklam kampanyası ayarlarını panelinden belirttikten sonra yayınlanmasını istediği reklamı "Reklam Ağacı" onayına sunar. "Reklamveren" oluşturduğu reklam kampanyasının bedelini kredi kartıyla online olarak veya "Reklam Ağacı"nın belirteceği banka hesap numaralarına havale yolu ile veya PayPal sistemi ile ödeyebilir. Ödemenin gerçekleştikten sonra en az bir iş günü içerisinde, reklam kampanyası "Reklamveren"in belirttiği özelliklerle yürürlüğe girer.


E- REKLAM AĞACI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Akıllı Meyveler Programı çerçevesinde, sistem sürekliliğini sağlayarak "ReklamVeren"in uygun fiyat ile reklam yayınını sağlamaktır.


F- FİKRİ HAKLAR

Akıllı Meyveler Programı kapsamında "Reklam Ağacı" tarafından "Reklam Yayıncısı"na sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "Reklam Ağacı"na veya "Reklamveren"e aittir. "Reklam Ağacı" ve "Reklamveren" işbu sözleşme hükümleri uyarınca "Reklam Yayıncısı"nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "Reklam Yayıncısı"na "Reklam Ağacı"'un Akıllı Meyveler Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.
"Reklam Ağacı" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "Reklam Yayıncısı", "Reklam Ağacı"nın veya "Reklamveren"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
"Reklam Ağacı", yukarıda belirtilen istisnalar dışında, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "Reklam Ağacı"nın hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.


G- ÖDEME

"Reklamveren" yürüteceği reklam kampanyalarının bedelini "Reklam Ağacı"na "Reklam Ağacı" web sitesindeki kredi kartıyla online ödeme modülünden veya "Reklam Ağacı"nın belirttiği banka hesap numaralarına havale yoluyla veya PayPal sisteminden yapacaktır.


H- REKLAM AĞACI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Reklam Ağacı Kullanıcısı", "Reklam Ağacı"nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini çıkacak her türlü ihtilafta "Reklam Ağacı"nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder


I- FESİH

"Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "Reklam Ağacı", "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nı geçici olarak Akıllı Meyveler Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Bu durumda "Reklam Ağacı" sözleşmenin feshi nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlarını talep edebilir.
"Reklam Ağacı Kullanıcısı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "Reklam Ağacı" tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihindeki tüm ödemelerinden "Reklam Ağacı" lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


J- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte, "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın "Reklam Ağacı"na üye olmasıyla yürürlüğe girer sözleşmenin K. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde devamlılık arzeder.


K- TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

"Reklam Ağacı Kullanıcısı", "Reklam Ağacı"na Akıllı Meyveler Programı'na kayıt sırasında bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın belirtilen elektronik posta adresi, "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın Akıllı Meyveler Programı'na kayıt sırasında "Reklam Ağacı"na bildirdiği elektronik posta adresidir. "Reklam Ağacı" için belirlenen elektronik posta adresi ise info[at]reklamagaci.com adresidir.
Taraflar'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf'a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.


L- DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" belgesinde "Reklam Ağacı" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.ReklamAgaci.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.


M- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
 
Akıllı Meyveler sadece istediğiniz şehirlerde yayınlanır.
 
Hakkımızda | Hizmetler | Tasarım | Blog | Kütüphane | Gizlilik Politikası | Banka Bilgileri | İletişim
   
Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
Copyright © 2024